Co se v ČR při hledání pokladů pomocí silných magnetů může a co ne? Podívejte se, které zákony je třeba při magnet fishingu dodržovat a co může hrozit, pokud pravidla porušíte. Zjistěte, co dělat, když najdete vzácný nález nebo střelnou zbraň.

V České republice a na Slovensku je magnetic fishing legální. V ČR a na Slovensku zatím neexistuje zákon, který by zakazoval jeho provozování.  

Na jakých místech je legální provozovat magnet fishing

Magnetic fishing můžete provozovat na veřejných prostranstvích – to jsou místa, které vlastní stát nebo obec. U vybraného rybníka nebo jiné vodní plochy si raději předem zjistěte, zda není v soukromém vlastnictví. Pokud ano, je třeba získat pro magnetické rybaření povolení od vlastníka. Jestliže je pozemek váš, tak je to samozřejmě bez omezení.

Vyvarujte se lovení v:

  • ochranných pásmech vodního zdroje,
  • národních parcích,
  • chráněných oblastech CHKO,
  • archeologických nalezištích,
  • městských či vesnických památkových zónách.

Obecně je rozumné se chovat tak, aby na magnet fishery lidé nenadávali. Po lovení okolí řeky nebo rybníka po sobě ukliďte a vylovené poklady si odvezte. Podívejte se na Desatero etiky magnetického rybáře.

Při magnetickém rybaření je třeba dodržovat dva zákony:

  • Zákon o státní památkové péči, který definuje, kdo a jak může provádět archeologický výzkum a jak se zachovat při objevení archeologického nálezu. 
  • Zákon o střelných zbraních a střelivu, jenž určuje postup při nálezu zbraní, střeliva, munice a výbušnin.

Podívejte se na oba zákony detailněji.

A) Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči

V § 23 Archeologické nálezy zákona o státní památkové péči je uvedené: „Archeologickým nálezem je věc, která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí.“

Jak se zachovat při vylovení historicky vzácného nálezu?

Fishing magnet s mincemi
Fishing magnet s mincemi.

Pokud při magnetickém rybolovu najdete starožitnost nebo jiný archeologický předmět, například staré mince, šperky nebo sošku, podle výše uvedeného zákona musíte nález nahlásit, a to nejpozději následující den Archeologickému ústavu, místnímu muzeu nebo Národnímu památkovému ústavu. Nález také můžete ohlásit na místní obecní úřad, kde by vám měli poradit v dalším postupu.

Archeologický nález a jeho okolí máte ponechat beze změny až do prohlídky odborníků.

B) 119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu

V § 68 Nálezy dokladů nebo zbraní zákona o střelných zbraních a střelivu je napsané: „Každý, kdo nalezne zbraň, je povinen neprodleně oznámit nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie nebo obecnímu úřadu, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie. 

Útvar policie, jemuž byl oznámen nález zbraně, uloží nalezenou zbraň a zabezpečí úschovu po dobu 6 měsíců od uložení. Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadají nalezené zbraně do vlastnictví státu.“

Co dělat při vytažení střelné zbraně, střeliva nebo munice z vody?

Stará munice
Stará munice.

Vytažení střelné zbraně nebo střeliva z vodních hlubin je třeba oznámit policii. Předměty ponechte ležet na břehu a raději s nimi nemanipulujte. Jsou ve špatném stavu a mohly by vystřelit nebo vybuchnout. 

Při vytažení celého náboje z vody hrozí, že dojde k zapálení střelného prachu uvnitř a vystřelení projektilu či kulové střely. Ve vodě nalezená prázdná nábojnice nebo už vystřelená kulová střela neboli projektil, zpravidla nebezpečné nebývají.

Určit, zda je střelivo v pořádku či nikoliv, nechte raději na odbornících. Můžete vytáhnout velký náboj z války, který ve vodě zkorodoval, střela je poškozená, ale střelný prach nebo jiná nebezpečná součást uvnitř být stále může. Občas se skutečně stává, že při nálezu stará munice vybuchne.

Pokud munici ani střelivu nerozumíte, obraťte se na Policii ČR, která předměty zajistí a pyrotechnik zlikviduje. I zdánlivě bezpečná munice může explodovat, jako to bylo v případě amatérského hledače munice z druhé světové války. I přesto někteří magnetičtí rybáři vytaženou munici nebo zbraně nahlašovat nechtějí. Z nového úlovku mají radost, pochlubí se známým a vystaví si jej na poličce.

Pokud pod vodou naleznete pár kusů 6mm projektilů, zřejmě nebudete volat policii.  Ale kvůli většímu množství kulometných nábojů, ručnímu granátu nebo jinému kusu munice už to potřeba bude. Místo zajistěte, aby se k němu nedostali další lidé nebo zvířata. Stejně, jako to provedl magnet fisher ze Středočeského kraje, když na břeh vytáhl ruční granát. 

Co vám hrozí, pokud nález nenahlásíte?

Cenné předměty raději nahlaste, protože jinak se dopouštíte protiprávního jednání, které může být posouzené jako přestupek nebo trestný čin zatajení věci.

Bez povolení si zbraň nechat nemůžete, ať už je funkční či nikoliv. Podle trestního zákoníku se jedná o nedovolené ozbrojování a hrozí vám dvouletý trest odnětí svobody. Někdy se může stát, že vám po ohledání zbraň policie vrátí, jindy ne.

Trestní zákoník, § 279: „Kdo bez povolení vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává střelnou zbraň nebo její hlavní části nebo díly nebo ve větším množství střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.“

Čtěte také: 

Objevte další zajímavosti o magnet fishingu a hurá na lov!